Terms and Conditions.

  WavyDigital

  Algemene voorwaarden

  WavyDigital is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90620933 en is gevestigd aan Essenpark 26 (2351 CK) te Leiderdorp.

  1.Begrippen

  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door WavyDigital.
  • Website: de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website of Applicatie.
  • Applicatie: de voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur.
  • Content creation: het proces van het creëren van ideeën, ontwerpen van zowel geschreven als visuele inhoud in de breedste zin van het woord, op welk format dan ook.
  • Diensten: de Diensten die WavyDigital aanbiedt, zijn onder andere het ontwikkelen van Websites, Applicaties, interactieve video's alsmede hosting, domeinnaamregistratie en SEO.
  • Dienstverlener: WavyDigital biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: WavyDigital.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die WavyDigital heeft aangesteld, projecten aan WavyDigital heeft verleend voor Diensten die door WavyDigital worden uitgevoerd, of waaraan WavyDigital een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
  • Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en WavyDigital, alsmede voorstellen van WavyDigital voor Diensten die door WavyDigital aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WavyDigital waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

  2. Toepasselijkheid:

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van WavyDigital, elke Overeenkomst tussen WavyDigital en Opdrachtgever en op elke Dienst die door WavyDigital wordt aangeboden.
  • Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WavyDigital aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
  • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met WavyDigital is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
  • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
  • De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
  • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
  • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
  • De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij WavyDigital uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat WavyDigital vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
  • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

  3. Het Aanbod:

  • Alle door WavyDigital gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
  • WavyDigital is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft WavyDigital het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor WavyDigital gegronde reden te weigeren.
  • Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen WavyDigital niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  • Oplevertijden en termijnen in het aanbod van WavyDigital zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht WavyDigital niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  4. Totstandkoming van de Overeenkomst:

  • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een (project)Overeenkomst van WavyDigital heeft aanvaard en ondertekend via DocuSign.
  • WavyDigital is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  • Elke Overeenkomst die met WavyDigitalwordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan WavyDigital wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WavyDigital is verbonden.
  • Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  • Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
  • Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  5. Duur van de Overeenkomst:

  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die DGVL van Opdrachtgever verkrijgt.
  • Zowel Opdrachtgever als WavyDigital kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
  • De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien WavyDigital ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
  • Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de aanbetaling) verschuldigd van WavyDigital op basis van het gestelde (uur)tarief.
  • Zowel Opdrachtgever als WavyDigital kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is WavyDigital nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
  • Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

  6. Uitvoering van de Overeenkomst:

  • WavyDigital zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
  • Bij de uitvoering van de Diensten is WavyDigital niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor WavyDigital, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
  • WavyDigital is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
  • Indien WavyDigital op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
  • Indien sprake is van wijzigingen, kan WavyDigital de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is WavyDigital gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
  • De broncode alsmede de technische documentatie van de Website en/of Applicatie is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
  • Zowel Opdrachtgever als WavyDigital kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WavyDigital de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
  • Indien WavyDigital op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal WavyDigital conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

  7. Verplichtingen Opdrachtgever:

  • Opdrachtgever is verplicht alle door WavyDigital verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat WavyDigital niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  • WavyDigital is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is WavyDigital verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WavyDigital voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
  • WavyDigital kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is WavyDigital gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan WavyDigital.
  • Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website en/of Applicatie van WavyDigital te beschermen en de op de Website en/of Applicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

  8. Content creation:

  • WavyDigital kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
  • Opdrachtgever zal WavyDigital schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
  • Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals WavyDigital die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die WavyDigital hanteert. WavyDigital heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.
  • Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst WavyDigital genoodzaakt is aanvullend materiaal of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. WavyDigital zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.
  • Het auteursrecht op de werken van WavyDigital berust uitsluitend bij WavyDigital, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door WavyDigital in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een werk of een inbreuk op de auteursrechten van WavyDigital is artikel 25 Auteurswet van toepassing.
  • Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van WavyDigital waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. WavyDigital kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is WavyDigital nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

  9. Ontwikkeling Website en/of Applicatie

  • WavyDigital kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal WavyDigital de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
  • Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website en/of Applicatie (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).
  • Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website en/of Applicatie schriftelijk vast. De Website en/of Applicatie wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
  • WavyDigital is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.
  • Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de Website en/of Applicatie vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
  • De door WavyDigital ontwikkelde Website en/of Applicatie is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website en/of Applicatie binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website en/of Applicatie. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.
  • Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan WavyDigital. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van WavyDigital, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan WavyDigital zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door WavyDigital.
  • Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website en/of Applicatie, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.
  • Opdrachtgever is op eerste verzoek van WavyDigital verplicht om door WavyDigital verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien WavyDigital wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door WavyDigital gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
  • De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

  10. (Op)Levering

  • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door WavyDigital of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft WavyDigital recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan WavyDigital aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
  • Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door WavyDigital bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  • Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is WavyDigital gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
  • WavyDigital spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan WavyDigital.
  • WavyDigital spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.
  • Indien Partijen een deeloplevering van de Website en/of Applicatie overeenkomen, zal WavyDigital de Website en/of Applicatie verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en WavyDigital deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.
  • Nadat de Website en/of Applicatie is goedgekeurd door Opdrachtgever, en de Website en/of Applicatie klaar is om in gebruik te nemen door Opdrachtgever, kan WavyDigital op locatie van Opdrachtgever een uitleg c.q. presentatie geven ten behoeve van een juiste ingebruikname.

  11. Risico overgang

  Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website en/of Applicatie. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is WavyDigital gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website en/of Applicatie te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

  12. Gebruik social media

  • WavyDigital voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat WavyDigital in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
  • Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door WavyDigital gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
  • Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is WavyDigital gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
  • WavyDigital staat er niet voor in dat de Website en/of Applicatie zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. WavyDigital spant zich in om fouten in de Website en/of Applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door WavyDigital zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. WavyDigital is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door WavyDigital ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden.
  • Opdrachtgever accepteert de Website en/of Applicatie 'as is', tenzij anders overeengekomen.
  • Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan WavyDigital te melden op een wijze dat WavyDigital in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van WavyDigital een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt.
  • Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. WavyDigital is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan WavyDigital naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door WavyDigital verstrekte inlichtingen.
  • WavyDigital is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of Applicatie en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website en/of Applicatie tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  • Aansprakelijkheid van WavyDigital voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WavyDigital is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website en/of Applicatie van WavyDigital die zonder uitdrukkelijke toestemming van WavyDigital heeft plaatsgevonden.
  • Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is WavyDigital niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
  • Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
  • WavyDigital staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

  13. Ondersteuning

  • WavyDigital stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Website en/of Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Website en/of Applicatie is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden.
  • Indien overgekomen, zal WavyDigital ondersteuning aanbieden. De omvang van de ondersteuningswerkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Voor uitgebreide informatie van de ondersteuningswerkzaamheden wordt verwezen naar de WavyDigital+ overeenkomst.
  • Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website en/of Applicatie schriftelijk te melden aan WavyDigital, waarna WavyDigital Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is WavyDigital gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
  • Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan WavyDigital.
  • Ondanks de overeengekomen ondersteuning van WavyDigital, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website en/of Applicatie.
  • WavyDigital is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door WavyDigital aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor WavyDigital niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

  14. E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

  • Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien WavyDigital het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door WavyDigital beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.
  • Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
  • Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is WavyDigital gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
  • WavyDigital komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers van een derde partij schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft WavyDigital het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
  • Opdrachtgever vrijwaart WavyDigital voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WavyDigital is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
  • Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de Diensten door te verkopen en/of te verhuren.
  • WavyDigital kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WavyDigital bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
  • Ingeval van extreem veel dataverkeer is WavyDigital gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van WavyDigital.
  • Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  15. Domeinnaamregistratie

  • WavyDigital biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
  • De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. WavyDigital heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan WavyDigital niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van WavyDigital. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.
  • Opdrachtgever is WavyDigital een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.
  • Opdrachtgever vrijwaart WavyDigital voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij WavyDigital als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. WavyDigital zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

  16. Recht van betrokkenen

  • Indien WavyDigital ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden.Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.
  • WavyDigital kan zelf SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. WavyDigital hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEO diensten door WavyDigital is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door WavyDigital gehanteerde aanpak en de door WavyDigital opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met WavyDigital te maken.
  • Indien en voor zover Opdrachtgever zelf teksten aanlevert, kan WavyDigital deze herschrijven volgens haar eigen richtlijnen.
  • De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door WavyDigital uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst kan worden.

  17. Notice en Takedown

  Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WavyDigital of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is WavyDigital gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. WavyDigital zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van WavyDigital. In geen geval is WavyDigital aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

  18. Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

  • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. WavyDigitalis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
  • Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WavyDigital Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
  • Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WavyDigital de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

  19. Prijzen en betaling

  • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
  • WavyDigital voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
  • Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.
  • Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
  • Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar dient deze vergoeding ineens op basis van vooruitbetaling vergoed te worden.
  • Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door WavyDigital ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
  • Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  • WavyDigital is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
  • Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WavyDigital.
  • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

  20. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

  • Alle door WavyDigital gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  • Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal WavyDigital zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  • Indien WavyDigital meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

  21. Incassobeleid

  • WavyDigital gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal WavyDigital de betrokkene hierover informeren.
  • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van WavyDigital verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever WavyDigital tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Indien WavyDigital op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
  • Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
  • Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. WavyDigital is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. WavyDigital zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

  22. Opschorting

  • WavyDigital heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
  • WavyDigital is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. WavyDigital is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

  23. Overmacht

  • WavyDigital is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
  • Onder overmacht aan de zijde van WavyDigital wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WavyDigital, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan WavyDigital zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WavyDigital buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  • Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
  • Indien WavyDigital bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  24. Beperking aansprakelijkheid

  • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WavyDigital, is WavyDigital uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever WavyDigital binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en WavyDigital deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WavyDigital in staat is om adequaat te reageren.
  • Indien het verrichten van Diensten door WavyDigital leidt tot aansprakelijkheid van WavyDigital, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Ingeval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).
  • WavyDigital is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door WavyDigital geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
  • De aansprakelijkheid van WavyDigital is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
  • WavyDigital is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites.
  • WavyDigital is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of de Applicatie, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website en/of Applicatie.
  • Aansprakelijkheid van WavyDigital voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WavyDigital is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website en/of Applicatie van WavyDigital die zonder uitdrukkelijke toestemming van WavyDigital heeft plaatsgevonden.
  • Opdrachtgever vrijwaart WavyDigital voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door WavyDigital geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van WavyDigital.
  • Enige door WavyDigital opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WavyDigital. De inhoud van het opgeleverde advies van WavyDigital is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WavyDigital opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van WavyDigital. WavyDigital is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
  • Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is WavyDigital nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in WavyDigital haar eigen advies.
  • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is WavyDigital aansprakelijk.
  • WavyDigital staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WavyDigital verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst.
  • Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van WavyDigital vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WavyDigital. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WavyDigital dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van WavyDigital eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

  25. Geheimhouding

  • WavyDigital en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
  • Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door WavyDigital worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij WavyDigital daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  • Indien WavyDigital op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en WavyDigital zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WavyDigital niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
  • De geheimhoudingsverplichting leggen WavyDigital en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

  26. Intellectuele Eigendomsrechten

  • Alle rechten van intellectuele eigendom van WavyDigital, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WavyDigital, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan WavyDigital.
  • Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van WavyDigital rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WavyDigital en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door WavyDigital opgeleverde zaken, dient WavyDigital expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  • Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van WavyDigital rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website en/of Applicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website en/of Applicatie, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
  • Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van WavyDigital.
  • Opdrachtgever vrijwaart WavyDigital voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal WavyDigital onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
  • Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van WavyDigital, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 50.000,- euro (zegge: vijftigduizend euro) en een boete van € 1000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

  27. Vrijwaring en juistheid van informatie

  • Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan WavyDigital verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
  • Opdrachtgever vrijwaart WavyDigital van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
  • Opdrachtgever vrijwaart WavyDigital voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door WavyDigital opgestelde adviezen en rapportages.
  • Indien Opdrachtgever elektronische bestanden of informatiedragers aan WavyDigital verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

  28. Klachten

  • Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van WavyDigital of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via wavydigitaltech@gmail.com met als onderwerp “Klacht”.
  • De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WavyDigital de klacht in behandeling kunnen nemen.
  • WavyDigital zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  29. Toepasselijk recht

  • Op de rechtsverhouding tussen WavyDigital en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • WavyDigital kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
  • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WavyDigital en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Leiderdorp, 27 juni 2023.

  WavyDigital kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop WavyDigital reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt WavyDigital u per e-mail daarvan op de hoogte.

  Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 27 juni 2023.